Andmekaitse

See andmekaitsedokument selgitab, kuidas Linde (AGA) (edaspidi „Linde“) töötleb Teie isikuandmeid.

Aeg-ajalt võib olla vajalik selle dokumendi täielik või osaline ümbertegemine, et täita seadustes uuendatud nõudeid või hõlmata uusi teenuseid. Meie andmekaitsereeglite dokument on leitav AGA veebilehelt aadressil http://www.aga.ee/et/footer_ren/data_protection.html.

I.     Üldteave isikuandmete kaitse kohta Linde Groupis

1.    Vastutav andmetöötleja ja andmekaitsespetsialist

Vastutav andmetöötleja, kes vastutab andmekaitseseaduse mõistes Teie isikuandmete töötlemise eest, on Linde. Linde on kontserni Linde Group kuuluv ettevõte. Linde Group on maailmas üks juhtivaid ettevõtteid gaaside ja tehniliste lahenduste valdkonnas. Ettevõttel on ligikaudu 58 000 töötajat, kes töötavad enam kui 100 riigis üle kogu maailma.

Linde Groupi ja Linde Euroopa Liidu üksuse andmekaitsespetsialist („EL GDPR-i spetsialist“) on valmis vastama meilitsi või tavaposti teel kõigile Teie küsimustele, mis puudutavad isikuandmete kaitset Lindes. EL GDPR-i spetsialistiga saate ühendust sellel aadressil:

Linde AG

EU Group Data Protection Officer

Klosterhofstrasse 1

80331 Munich, Germany

E-post: dataprotection@linde.com

2.    Teie õigused seoses isikuandmete kaitsega

Seoses Linde isikuandmete töötlemisega on kõigil andmesubjektidel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 15 kuni 21 järgmised õigused (liikmesriikide seadustega ette nähtud piirides):

§  õigus saada teavet;

§  õigus andmeid parandada;

§  õigus andmeid kustutada;

§  õigus piirata andmete töötlemist;

§  õigus andmeid üle kanda;

§  õigus andmete töötlemine vaidlustada.

Lisaks on teil õigus igal ajal tühistada oma nõusolek Teie isikuandmete edasiseks töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötlust.

Kui olete seisukohal, et viis, kuidas Linde isikuandmeid töötleb, pole kooskõlas isikuandmete kaitse määrustega, või kui te pole rahul meie antud teabega, on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (vt GDPR art. 77).

3.      Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele

Kanname hoolt selle eest, et Teie andmeid ei edastataks riikidesse, kus andmekaitse tase pole piisav (kolmandad riigid). Mõnel juhul ei saa seda siiski täielikult vältida. Sellisel juhul on Linde rakendanud ja rakendab edaspidi vastavaid meetmeid, et tagada alati andmete piisav kaitstus nende saaja juures.

4.      Andmete säilitamise aeg

Töötleme isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks. Kui andmed pole enam selleks vajalikud, kustutatakse need üldiselt ära.

Teatud juriidiliste nõuete täitmiseks peame mõningaid andmeid säilitama ka pärast lepinguliste suhete lõppu. See hõlmab äri- ja maksudokumente, tõendus- ja säilitamiskohustusi. Neil juhtudel nõutakse meilt üldiselt andmete säilitamist kolme kuni kümne aasta jooksul. Üksikutel juhtudel (nt kohtuvaidlused) võib see ulatuda 30 aastani.

 

 

II.   Isikuandmete töötlemine Lindes äri põhitegevuse eesmärkidel

Linde Group pakub oma klientidele tööstusliku jaemüügi, kaubandus-, teadus-, uurimis- ja avalikus sektoris laialdast toote- ja teenusevalikut. Meie kliendid, tarnijad ja partnerid on sama mitmekesised nagu me ise. Meie keerukas rahvusvahelises äris on isikuandmete töötlemine vajalik.

1.    Linde töödeldavate isikuandmete tüüp ja päritolu

Töötleme isikuandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik meie lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks seoses äriliste suhetega meie klientide, tarnijate ja partneritega. „Töötlemine“ tähendab muuhulgas seda, et me kogume, säilitame, kustutame või edastame isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete hulka kuuluvad:

§  klientide ja tarnijate üld- ning kontaktandmed, nt meie kontaktisikute nimi, aadress, telefon, meiliaadress, amet, osakond jne;

§  andmed, mida me vajame arvete esitamiseks ja maksete töötlemiseks, nt panga andmed, maksukohustuslase kood, krediidiinfo jne (kui tegu on füüsilise isiku andmetega);

§  tarnija- ja kliendisuhete haldamise andmed, nt tellimuste ajalugu jne (kui tegu on füüsilise isiku andmetega);

§  meie tervishoiuvaldkonna klientidega seotud isikuandmete erikategooriad, nt raviks vajalikud diagnoosi ja raviga seotud andmed.

Saame enda töödeldud isikuandmeid pidevalt seoses ärisuhetega oma klientidega. Mõnikord saame isikuandmeid ka Linde Groupi sidusettevõtetelt, nt kontaktandmeid Linde Groupi tarnijasuhete halduse alla kuuluvatelt tarnijatelt.

Mõnikord võime töödelda ka muul viisil saadud isikuandmeid (vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitse seadustele). Tavaliselt kehtib see nendel juhtudel:

§  avalikult kättesaadavad allikad, nt kaubandus- ja äriregistrid, messid, näitused, internetiallikad, ajakirjad, kaubanduskataloogid jne;

§  kolmandad pooled, mis pole Linde Groupiga seotud, nt kaubandus- või äriühingud, krediidiasutused, kindlustusfirmad jne.

2.    Linde isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme Teie isikuandmeid ainult lubatud eesmärkidel ning kooskõlas GDPR-i ja vastavate riiklike andmekaitseseaduste asjakohaste õigusnormidega.

2.1    Me töötleme andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks

Töötleme isikuandmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks meie klientide ja tarnijate ees või lepingueelsete toimingute tegemiseks (konkreetse taotluse korral).

Neil juhtudel määravad isikuandmete töötlemise eesmärgi leping, mille me oleme oma klientide või tarnijatega sõlminud, ja selle lepingu raames osutatavad teenused. See hõlmab ka näiteks isikuandmete töötlemist kataloogide või meie teenuste teabe saatmiseks või konkreetsete pakkumiste ettevalmistamiseks.

2.2    Me töötleme andmeid oma õigustatud huvide kaitsmiseks

Töötleme isikuandmeid ka niivõrd, kui see on vajalik Linde või Linde Groupi ettevõtete ja meie klientide (ja vajadusel ka kolmandate isikute) õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellisel juhul töötleme isikuandmeid ainult pärast seda, kui oleme kaalunud Teie asjakohaseid huve.

See hõlmab muuhulgas neid olukordi:

§  Linde toodete tarnimine ja teenuste pakkumine;

§  klienditeenindus ja kaebuste menetlemine;

§  otsepostitus (tingimusel, et Te ei ole oma isikuandmete sellisel eesmärgil töötlemist keelanud);

§  meie esinduste avalikult juurdepääsetavate ruumide jälgimine elektrooniliste optikaseadmetega (videovalve);

§  isikuandmete edastamine Linde Groupis ettevõttesisesteks administratiivseks otstarbeks.

2.3    Me töötleme Teie andmeid Teie nõusolekul

Samuti töötleme Teie isikuandmeid, kui olete meile selleks andnud vastava nõusoleku. Saad oma nõusoleku ajal tagasi võtta. Pidage meeles, et see ei mõjuta enne nõusolekust loobumist toimunud andmetöötlust.

2.4              Me töötleme andmeid oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

Oleme kohustatud töötlema teatud andmeid oma juriidiliste kohustuste täitmiseks. Sellised kohustused võivad tuleneda riiklikest äri-, kaubandus-, maksu- ja sotsiaalõiguse sätetest ning Euroopa õigusaktidest, nt seoses eeskirjadega terrorismi rahastamise vältimiseks. See võib tähendada Lindele ka kohustust kaitsta, salvestada, esitada ja koguda andmeid, mida vastavad asutused nõuavad üldiselt kontrolli eesmärgil.

2.5    Teave andmete töötlemise eesmärgi muutumise kohta

Kui me töötleme Teie isikuandmeid muul eesmärgil kui see, milleks need algselt koguti, teavitame teid uuest eesmärgist seadusega ettenähtud ulatuses.

3.      Teie andmete saajad

Isikuandmed tehakse kättesaadavaks ainult teistele Linde Groupi ettevõtetele ja niivõrd kui see on vajalik meie õiguslike ning lepinguliste õiguste ja kohustuste kaitsmiseks. See võib olla vajalik näiteks meie lepinguliste teenuste koordineerimisel. Tüüpiliseks näiteks on kesksed tarnijate ja klientide haldusteenused, kesksed IT-teenused ning ettevõttesisene ühine rahanduse ja raamatupidamise teeninduskeskus.

Teatud lepinguliste kohustuste täitmisel teeme koostööd väliste teenusepakkujatega. See kehtib näiteks teatud tarnijate ja klientide haldusteenuste, IT-taristu ja rahanduse ning raamatupidamise välise ühise teeninduskeskuse majutamise, maksete töötlemise (krediitkaart, otsekorraldus, tasumine kauba kättesaamisel), logistika ja kauba kohaletoimetamise, turundustegevuse või veebitellimuste tehingute puhul. Väliste teenusepakkujate kaasamine käib alati seaduses sätestatud piirides ja kooskõlas asjakohaste andmekaitsereeglitega.

Edastame isikuandmeid Linde Groupi välistele adressaatidele ainult siis, kui seadus kohustab meid seda tegema. Kõigil muudel juhtudel edastame Teie andmeid teistele kolmandatele pooltele ainult siis, kui olete meile andnud selleks nõusoleku.

Äritegevuse pidevat arengut silmas pidades võime oma tütarettevõtetest või äriüksustest loobuda, või ühendada oma ettevõtte või selle osad teise ettevõttega. Sellised tehingud hõlmavad tavaliselt müüdud või eraldunud tütarettevõtte või äriüksuse kliendiandmete üleandmist ostjale või ühinemise käigus loodud ettevõttele. Sellisel juhul reguleerivad Teie isikuandmete kaitset endiselt selle privaatsuspoliitika sätted. Ebatõenäolisel juhul, kui Linde Group peaks täielikult või suures osas müüdama teisele ettevõttele, antakse ostjale üle ka Teie isikuandmed.

4.      Andmete esitamise kohustus

Teenuste pakkumiseks meie klientidele peame töötlema teatud andmeid või kohustab meid selleks seadus. Kogume teilt vastavaid andmeid (nt aadress, tööalased kontaktandmed ja amet) lepingu sõlmimisel.

Ilma nende andmeteta ei saa me oma klientidega lepinguid sõlmida.

5.      Automaatne otsustusprotsess ja profiilianalüüs

Me ei kasuta automaatseid otsustusprotsesse toimingutes, millel on õiguslikud tagajärjed või Teie jaoks sarnane oluline mõju. Iga otsuse vaatab läbi inimene.

Linde Groupis ei toimu isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 4 (4) määratletud profiilianalüüsi, v.a erandina spetsiifilistes koduhoolduse rakendustes, et teha kindlaks patsiendid, kelle puhul on suur risk nende terviseseisundi edasiseks halvenemiseks ja kes võivad vajada sekkumist või uut haiglaravi.

 

 

III.  Kuidas me kasutame isikuandmeid oma veebilehekülgedel

Linde Groupi ettevõtted haldavad veebilehekülgi, et anda Teile teavet Linde Groupi ettevõtete, nende toodete ja teenuste kohta.

1.    Linde töödeldavate isikuandmete tüüp ja päritolu

Kui külastate mõnda Linde Groupi veebilehekülge, kogume Teie kohta teatud isikuandmeid. Selliste andmete hulka kuuluvad Teie nimi, aadress, telefon või meiliaadress.

Tavaliselt esitate Te meie veebilehekülgedega seoses töödeldavad isikuandmed veebilehekülje kasutamise käigus.

Mõnikord võivad töödeldavad isikuandmed pärineda ka kolmandatelt osapooltelt, kes pole Linde Groupiga seotud (nt internetiteenuse pakkujad, turunduspartnerid või tarkvara lisandmoodulid). Linde töötleb automaatselt neid andmeid (eelkõige logiteavet ja seadme andmeid):

§  Teie internetiteenuse pakkuja (ISP) nimi;

§  Teie IP-aadress;

§  Teie brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem (OS);

§  Teie külastuse kuupäev, kestus ja kellaaeg; 

§  külastatud veebileheküljed;

§  hangitud andmed ja allalaaditud failid; 

§  Teie riik;

§  URL, mille kaudu te tulite;

§  kasutatud otsingutermin (kui tulite meie veebileheküljele otsingumootori kaudu).

2.    Linde isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid alati ainult vajalikus ulatuses.

2.1    Me töötleme andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks

Töötleme isikuandmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks meie klientide ees või lepingueelsete toimingute tegemiseks (konkreetse taotluse korral). See võib juhtuda, kui registreerute teatud teenuste kasutamiseks, veebitellimuse esitamiseks või meie tarnijaportaali kasutamiseks.

2.2    Me töötleme andmeid oma õigustatud huvide kaitsmiseks

Töötleme isikuandmeid ka niivõrd, kui see on vajalik Linde või Linde Groupi ettevõtete ja meie klientide (ja vajadusel ka kolmandate isikute) õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellisel juhul töötleme isikuandmeid ainult pärast seda, kui oleme kaalunud Teie asjakohaseid huve.

See hõlmab muuhulgas neid olukordi:

§  meetmed pseudonümiseeritud kasutajakäitumise analüüsimiseks, et meie veebilehekülgi täiustada;

§  meetmed veebilehekülje funktsioonide, nt kasutajakonto halduse või ostukorvide pakkumiseks.

2.3    Me töötleme Teie andmeid Teie nõusolekul

Samuti töötleme Teie isikuandmeid, kui olete meile selleks andnud vastava nõusoleku. Oma nõusoleku saate ajal tagasi võtta. Pidage meeles, et see ei mõjuta enne nõusolekust loobumist toimunud andmetöötlust. See hõlmab muuhulgas järgmisi olukordi:

§  uudiskirja tellimine;

§  kampaaniad;

§  kontaktandmete päring.

3.      Teie andmete saajad

3.1    Linde Groupi ettevõtted ja teenusepakkujad

Linde jagab isikuandmeid vastavalt eelkirjeldatule (vt jaotist II). 3).

3.2    Sotsiaalmeedia teenusepakkujad

Mõnele veebileheküljele integreerib Linde täiendavat sisu ja publikatsioone (blogid, postitused, uudised, videod, intervjuud jne), mis on avaldatud mõnes muus sotsiaalmeediakanalis/suhtlusvõrgustikus (nt Facebook, LinkedIn, Twitter). Kuni te sellist sisu ei klõpsa, ei edastata vastavalt sotsiaalmeedia teenusepakkujale mingeid isikuandmeid.

Sotsiaalmeedia seina sisu klõpsates edastatakse Teie IP-aadress vastavale sotsiaalmeedia teenusepakkujale, kus seda salvestatakse, töödeldakse ja kasutatakse vastavale teenusepakkuja enda privaatsuspoliitikale. Sotsiaalmeedia seinal asuv teavitusriba annab Teile teada, et teatud sisu klõpsates nõustute oma isikliku teabe edastamisega.

Lisateavet selle kohta, kuidas sotsiaalmeedia teenusepakkujad Teie isikuandmeid töötlevad, leiate siit:

Facebooki privaatsuspoliitika

LinkedIni privaatsuspoliitika

Twitteri privaatsuspoliitika

4.    Küpsised

Me kasutame küpsiseid. Lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid ja mis eesmärgil me kasutame, leiate meie küpsiste poliitikast aadressil: https://www.the-linde-group.com/en/footer/cookie_policy.html.

5.    Lingid

Meie veebileheküljed sisaldavad linke teistele veebilehekülgedele, millele kehtivad vastava veebilehekülje operaatori andmekaitsereeglid.

 

 

oluline teatis

Teave seoses Teie õigusega andmete töötlemist vaidlustada

1.      Vaidlustamine konkreetsetes olukordades

Teil on õigus igal ajal oma andmete teatud viisil töötlemine vaidlustada, lähtudes oma konkreetsest olukorrast tulenevatest põhjustest. See õigus rakendub, kui on tegu üldist huvi pakkuva isikuandmete töötlemise ja isikuandmete töötlemisega õigustatud huvide kaitsmiseks. See õigus kehtib ka profiilianalüüsile, niivõrd kui see põhineb neil kahel tingimusel.

Vaidlustamise korral lõpetame Teie isikuandmete töötlemise. See ei kehti siiski juhul, kui suudame töötlemise kaitseks esitada kaalukaid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine aitab tõendada, esitada või kaitsta õiguslikke nõudeid.

2.      Andmete otseturunduse eesmärgil töötlemise vaidlustamine

Üksikjuhtudel töötleme Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. See kehtib näiteks juhul, kui saadame Teile teavet eripakkumiste või sooduspakkumiste kohta.

Sul on õigus keelata oma andmete töötlemine sellisel eesmärgil. See õigus kehtib ka profiilianalüüsile, niivõrd kui see on seotud otseturundusega.

Vaidlustamise korral ei töötle me Teie isikuandmeid enam sellel eesmärgil.

Vastuväite esitamiseks ei pea kasutama mingit spetsiaalset vormi, selleks võib meile kirjutada aadressil:

info@aga.com.